Terug

Projectleider evaluatie en herijking Hoog Specialistische Jeugdhulp

Projectleider evaluatie en herijking Hoog Specialistische Jeugdhulp |SRQ135697|


Opdracht projectleider evaluatie en herijking Hoog Specialistische Jeugdhulp (HSJ)

Aanleiding
Per mei 2020 heeft Sociaal Domein Fryslân (SDF) een nieuw contract afgesloten met de aanbieders Hoogspecialistische Jeugdhulp. Belangrijke basis hiervoor is het convenant ”Hoogspecialistische Jeugdhulp: Handen op elkaar voor onze jeugd’. Het contract HSJ loopt t/m 31 december 2023, om te kunnen beoordelen of het contract verlengd kan worden is de afspraak is om in de eerste helft van 2023 het contract te evalueren. Ook moet door de ontwikkelingen binnen HS de scope van HSJ worden herijkt.
Sinds mei 2020 heeft in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden welke van invloed zijn op HS en daarmee op de evaluatie en herijking van HSJ:
•    Inkoop Specialistische Jeugdhulp (SJH) per 2023: ambulante programma’s en klinische bedden HSJ vallen per 1 januari 2023 onder SJH;
•    Aanbevelingen op basis van onderzoeken (2021) door bureau EHDK onder jeugdigen die gebruik maken van HSJ en evaluatie van het regionale Team Toegang zoals aanbod voor groep jeugdigen dat tussen wal en schip valt en vernieuwing aanbod zoals gezinshulp
•    Landelijke SPUK middelen en daaraan verbonden de bovenregionale visies en uitvoeringsplannen 
•    Landelijke ontwikkelingen transformatie Jeugdhulp+: ombouw gesloten jeugdhulp naar kleinschalige voorzieningen
•    Landelijke Hervormingsagenda en wijzigingen reikwijdte Jeugdwet

De evaluatie en herijking van HS is zo omvangrijk dat SDF noch de reeds aanwezige ambtelijke werkgroep HS dit kan uitvoeren. SDF werft daarom een projectleider HS met de volgende opdracht:

•    Uitvoeren evaluatie contract inclusief stand van zaken convenant 
•    Herijking scope HS
•    Mede opstellen beleid/kaders (3Noord) voor aanbod jeugdigen die tussen wal en schip vallen zoals GGZ Drenthe
•    Sparringpartner voor noodzakelijke innovaties 

De projectleider werkt voor de uitvoering van deze opdracht samen met de Friese gemeenten, SDF, HSJ-aanbieders en andere betrokkenen. Dit betekent onder meer:
-    Opstellen plan van aanpak voor uitvoeren opdracht
-    Informeren en afstemmen opdrachtgever over de voortgang
-    Aansluiten bij verschillende overleggen zoals werkgroep HS en AO Jeugd
-    Planning bewaken

Het resultaat van de opdracht is:
•    Opleveren resultaten evaluatie, herijking scope en convenant en adviezen voor vervolg
•    Beleidskaders 3Noord aanbod ‘dat tussen wal en schip valt’
•    Het gaat om gedragen voorstellen per onderdeel die ‘ter overeenstemming’  worden voorgelegd aan de Friese wethouders Jeugd in juni 2023