Aanbiedingen voor de onderstaande aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer deze via het portaal van de Inhuurdesk Gemeente Leeuwarden worden aangeboden. Voor vragen kan er contact worden opgenomen via inhuur@inhuurdeskleeuwarden.nl of 0853001260.

Jeugdconsulent (32 – 36 uur per week)

Vanaf 1 januari 2020 start de gemeente Leeuwarden met een Jeugdexpertteam (hierna JET). Dit team is verantwoordelijk voor de toegangstaken voor de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Wij zoeken voor dit team naar jeugdconsulenten.

Wat ga je doen?
Als Jeugdconsulent geef je uitvoering aan de toegangstaken voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Op het moment dat er ondersteuning vanuit de Jeugdwet nodig is, komt het JET in beeld. Het JET bepaalt de ondersteuning op het Jeugdterrein; is procesregisseur op dit onderdeel. Jeugdconsulenten zijn regelmatig aanwezig in de wijkteams waardoor goede afstemming mogelijk is. Ouders en jeugdigen die met vrij toegankelijke jeugdhulp en algemene voorzieningen geholpen zijn, worden vanuit het wijk- en dorpennetwerk ondersteund. We verwachten hierbij een sterke verbinding met het wijkteam en overige partijen.

Jouw dag zal bestaan uit: 
•    Je onderzoekt (met behulp van het afwegingskader) de vraag van het gezin (brede hulpvraagverduidelijking) op het gebied van opgroei- en opvoedproblematiek en houdt hierbij rekening met het inzetten van de JIM. 
•    Op basis van het onderzoek maak je samen met het gezin een ondersteuningsplan. Je beschrijft doelen, formuleert wat nodig is en met welke inzet dat gerealiseerd kan worden. 
•    Je bent verantwoordelijk voor de inzet van niet vrij toegankelijke jeugdhulp (jeugdprofielen en vrijwillig gesloten plaatsingen). 
•    Je verstuurt een beschikking aan de inwoner over de ingezette (jeugd) hulp.
•    Je monitort en evalueert of de ingezette (jeugd) hulp bijdraagt aan de gestelde doelen. Dit doe je in samenwerking met de ouders en jeugdigen en aanbieders. Het JET ziet toe op het behalen van de resultaten en op tijdige afschaling. 
•    Je herkent en duidt signalen van onveiligheid, waarbij je op casusniveau bepaalt wie onderstaande specifieke taken uitvoert. Dit kan de medewerker van het JET zijn of de sociaal werker. 

Je anticipeert adequaat op de onveilige situatie door:
•    Op basis van de risicotaxatie te beoordelen of een veiligheidsplan en herstelplan noodzakelijk is en waar nodig deze samen met het gezin op te stellen.
•    De meldingen bij veilig thuis en het indienen van een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming en deel te nemen aan de jeugdbeschermingstafel, indien een kind zodanig opgroeit dat het in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd én ouders de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren of verwacht wordt dat ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet zullen waarmaken.
•    De overdrachten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vanuit Veilig Thuis op te pakken en daarbij te werken volgens de vastgestelde handreiking samenwerking Veilig Thuis en Gebiedsteams.
•    Procesregie uit te voeren op de benodigde vervolgstappen uit het veiligheids- en herstelplan en waar nodig direct te interveniëren.

Wie ben jij?
Jij bent een professional die de volgende kwaliteiten meebrengt:
•    Een afgeronde HBO opleiding (bv SPH, MWD of Pedagogiek of vergelijkbaar);
•    Relevante werkervaring binnen het jeugdomein bij voorkeur bij een gemeentelijke organisatie. Dit is terug te lezen in het CV;
•    Minimaal 2 jaar ervaring als zelfstandig jeugdprofessional. Dit is terug te lezen in het CV. 
•    SKJ-geregistreerd (dit is een harde eis);
•    Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken;
•    Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdhulp;
•    Kennis van pedagogiek, (ontwikkelings-)psychologie en diagnostiek;
•    Kennis van psychiatrie, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperkingen en (seksueel) geweld;
•    Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van onveiligheid en –kindermishandeling;
•    Kennis van de sociale kaart;
•    Kennis, inzicht en ervaring in crisissituaties en crisisinterventies.

Verder:
•    Ben je in staat om je als stevige gesprekspartner op stellen richting de zorgaanbieders;
•    Ben je doortastend en durf je beslissingen te nemen;
•    Ben je een netwerker en verbinder;
•    Ben je in staat om in hectische situaties overzicht te bewaren en besluitvaardig op te treden;
•    Je bent in staat je flexibel op te stellen i.r.t. veranderende omstandigheden;
•    Kun je kernachtig rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.

Waar ga je werken?
Het JET is binnen de gemeente Leeuwarden gepositioneerd binnen Publieke Dienstverlening. De teams die vallen onder Publieke Dienstverlening maken continu afwegingen tussen individuele en collectieve belangen. We streven ernaar dat contacten met inwoners, ondernemers, instellingen, bezoekers en partners soepel verlopen. We doen wat nodig is, zodat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Daar doen we het voor, niet meer en niet minder: dat iedereen mee kan doen. 
De bejegening door onze medewerkers is uitstekend en de afhandeltermijnen zijn kort. Een goede bejegening betekent deskundig, duidelijk, vriendelijk, snel en meedenkend zijn.
Het team 
Je wordt onderdeel van het JET. Dit team is op 1 januari 2020 operationeel maar is in oktober 2019 al gestart met een aantal jeugdconsulenten. Het JET bestaat uit ongeveer 15-20 enthousiaste collega’s, met verschillende verantwoordelijkheden en specialisaties. De jeugdconsulenten en de administratief medewerkers worden inhoudelijk ondersteund door praktijkleiders. Alle collega’s van het team worden aangestuurd door de senior medewerker met leidinggevende taken.

De voorkeur gaat uit naar een deta-vast constructie (kosteloze overname na 1 jaar).