INLEENOVEREENKOMST

 Nummer: 2020-001
Opgesteld door: Het Flexhuis B.V. B.V. te Sassenheim


De overeenkomst wordt door Opdrachtnemer in het VMS systeem van Het Flexhuis B.V.  digitaal geaccordeerd in het leveranciersdossier van Opdrachtnemer.
 

De ondergetekenden:

Het Flexhuis B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Sassenheim, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75217309, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw F.A. Schmidt Crans, (hierna te noemen: “Het Flexhuis B.V.”);

en

Leverancier zoals geregistreerd in het VMS systeem van Het Flexhuis B.V., hierna te noemen “Opdrachtnemer”

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”,

nemen in aanmerking dat:
 

 1. Het Flexhuis B.V. als Managed Service Provider haar klant ondersteunt bij het uitvoeren van het totale inhuurproces.

 2. Klant Het Flexhuis B.V. heeft verzocht één of meer Inhuurkrachten aan haar ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden met bijbehorende inspanningsverplichting of waarbij Klant werk uitbesteedt met bijbehorende resultaatverplichting, hierna te noemen: de “Opdracht”.

 3. Opdrachtnemer de bedrijfsgegevens zoals, adresgegevens, contactgegevens, rechtsvorm, KVK nummer, BTW nummer en e-facturatie gegevens heeft ingevoerd in het VMS systeem van Het Flexhuis B.V.

 4. Opdrachtnemer één of meer Inhuurkrachten ter beschikking zal stellen aan Het Flexhuis B.V. danwel opdrachten laat verrichten door zelfstandig professionals  hierna te noemen: de “Inhuurkracht”, die door Het Flexhuis B.V. bij de Klant worden ingezet.

 5. Opdrachtnemer enkel Inhuurkrachten zal inzetten met wie hij zelf een arbeidsovereenkomst is aangegaan of met wie hij zelf een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst van opdracht is aangegaan op basis van Tussenkomst (tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen) die toeziet op de op basis van een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW uit te voeren werkzaamheden voor de Klant of Opdrachtnemer in de vorm van een Maatschap werkzaamheden verricht onder een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW voor de Klant.

 6. Indien de Opdrachtnemer Inhuurkrachten wenst in te zetten die niet bij haar in dienst zijn, kan dat slechts na schriftelijke toestemming van Het Flexhuis B.V. c.q. de Klant. Het Flexhuis B.V. c.q. de Klant heeft het recht aan deze inzet voorwaarden te verbinden, mede ter zekerstelling van haar eventuele verplichtingen jegens derden, waaronder begrepen de Belastingdienst en de Uitvoeringsinstellingen.

 7. Onderhavige overeenkomst, hierna te noemen: de “Inleenovereenkomst”, de algemene afspraken bevat tussen Het Flexhuis B.V. en Opdrachtnemer.

 8. Afspraken met betrekking tot de inleen per opdracht wordt vastgelegd in een aparte Werkopdracht die wordt verstrekt vanuit het VMS systeem (Netive, ISO 27001) van Het Flexhuis B.V. en  maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van deze Inleenovereenkomst.

 9. Partijen op basis van gelijkwaardigheid zullen samenwerken met als uitdrukkelijke bedoeling en voorwaarde dat deze afspraken en de uitvoering daarvan noch tussen Het Flexhuis B.V. en de Inhuurkracht, noch tussen de Klant en de Inhuurkracht als een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW, als een uitzendrelatie als bedoeld in artikel 7:690 BW,

 10. of als een fictieve dienstbetrekking van tussenkomst kan worden gekwalificeerd. Voor het geval op enig moment de Inhuurkracht zich toch op het bestaan daarvan beroept, verleent Opdrachtnemer zowel aan Het Flexhuis B.V. als de Klant volledige vrijwaring voor de daaruit voortvloeiende schade.

 11. Partijen wensen hun rechtsverhouding nader te regelen en vast te leggen in deze Inleenovereenkomst, in verband waarmee zij verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


ARTIKEL 1              ACCEPTATIE OVEREENKOMST EN INLEENOVEREENKOMST

 

1.1 Alvorens de Werkopdracht tot stand komt dient Opdrachtnemer eerst elektronisch de Inleenovereenkomst te aanvaarden.
1.2 De Inleenovereenkomst wordt aanvaard doordat Opdrachtnemer in het systeem van Het Flexhuis B.V. deze overeenkomst accepteert.
1.3 Aanvaarding van de Inleenovereenkomst geschiedt tevens door aanvaarding van de Werkopdracht, waarin is bepaald dat de Inleenovereenkomst van toepassing is.
1.4 De Werkopdracht komt tot stand doordat Opdrachtnemer in het systeem van Het Flexhuis B.V. de Werkopdracht accepteert, dit onder de voorwaarde dat Klant ook in het VMS systeem heeft ingestemd met de in de Werkopdracht vermelde gegevens met betrekking tot de inzet van de Inhuurkracht.
1.5 Is de Inleenovereenkomst en/of de Werkopdracht niet op een wijze als bedoeld in artikel 1.2. of 1.3 aanvaard, maar heeft de Inhuurkracht reeds een aanvang met zijn werkzaamheden bij Klant genomen, dan wordt Opdrachtnemer geacht op het moment van de aanvang van de werkzaamheden de Inleenovereenkomst en de Werkopdracht te hebben aanvaard.
1.6 Indien Het Flexhuis B.V. naar aanleiding van de door Klant aan haar ter beschikking gestelde informatie een opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer voor het inlenen van een Inhuurkracht en zij in de Werkopdracht abusievelijk gegevens vermeldt die aantoonbaar onjuist zijn of dermate afwijken van de door Klant aan Het Flexhuis B.V. verstrekte informatie en waarvan eenvoudig aannemelijk kan worden gemaakt dat sprake is van een vergissing of een kennelijke verschrijving, dan zullen Het Flexhuis B.V. en Opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om de Werkopdracht aan te passen op een wijze die aansluit bij de bedoeling van Het Flexhuis B.V. en Opdrachtnemer, uitgaande van de juiste door Klant verstrekte informatie aan Het Flexhuis B.V..


ARTIKEL 2              ALGEMEEN

 

2.1 Opdrachtnemer is bereid om aan Het Flexhuis B.V. één of meer Inhuurkrachten ter beschikking te stellen conform hetgeen in de Werkopdracht is overeengekomen.
2.2 Het Flexhuis B.V. is niet verplicht om een aangeboden Inhuurkracht via Opdrachtnemer bij de Klant in te zetten.
2.3 Indien de Inkoopvoorwaarden van de Klant additioneel op deze inleenovereenkomst van toepassing zijn, zijn deze onlosmakelijk verbonden aan en maken integraal onderdeel uit van onderhavige Inleenovereenkomst. Het Flexhuis B.V. stelt deze dan beschikbaar in het VMS systeem en zal ter akkoord worden aangeboden aan Opdrachtnemer.
2.4 Opdrachtnemer staat er voor in dat de toepasselijkheid van de op de Inhuurkracht betrekking hebbende voorwaarden uit als deze Inleenovereenkomst ook wordt overeengekomen met de Inhuurkracht, of, als een derde door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, met die derde.
2.5 Opdrachtnemer verklaart Inhuurkrachten ter beschikking te mogen stellen en is als zodanig geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2.6  Opdrachtnemer staat er voor in dat hij al zijn wettelijke verplichtingen verband houdend met deze Inleenovereenkomst nakomt, waaronder in elk geval begrepen die voortvloeiende uit de WAADI (Wet Allocatie Inhuurkrachten door Intermediairs), de WAV (Wet Arbeid Vreemdelingen), de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en eventueel toepasselijke CAO. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met de Inhuurkracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast en verschaft desgevraagd aan de daartoe bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. Opdrachtnemer verschaft op eerste verzoek aan Het Flexhuis B.V. per ommegaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Het Flexhuis B.V. dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering van een Inhuurkracht. Voor het geval hij deze verplichtingen niet nakomt en Het Flexhuis B.V. en/of de Klant ter zake worden aangesproken, verleent Opdrachtnemer zowel aan Het Flexhuis B.V. als aan de Klant volledige vrijwaring voor de daaruit voortvloeiende schade. Eventueel hieruit voortvloeiende boetes zullen door Het Flexhuis B.V. zo spoedig mogelijk na ontvangst aan Opdrachtnemer worden gemeld. Opdrachtnemer draagt zorg voor een tijdige betaling (binnen 5 weken na dagtekening van het boetebesluit) aan Het Flexhuis B.V..


ARTIKEL 3              AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

 

3.1 De Inleenovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen de Inleenovereenkomst beëindigen door schriftelijke opzegging met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3.2 De Werkopdracht, zie bijlage 1, wordt aangegaan voor de bepaalde tijd of de duur van het project zoals vermeld in de Werkopdracht en eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of door het eindigen van het project waarvoor de Inhuurkracht is ingeleend zonder dat hier nog enige afnameverplichting uit naar voren komt. Verplichtingen voortkomend uit de Werkopdracht gaan nadrukkelijk pas in bij het daadwerkelijk aanvangen van de Werkopdracht.
3.3 Onverminderd de overige bepalingen uit de Werkopdracht is een partij gerechtigd de Inleenovereenkomst en de Werkopdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 • de andere partij in (voorlopige) surséance van betaling verkeert;

 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard;

 • de andere partij door beslaglegging, onder curatele stelling of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen is verloren;

 • de andere partij is ontbonden of een gebeurtenis zich heeft voorgedaan die de ontbinding tot gevolg heeft;

 • de andere partij haar ondernemingsactiviteiten staakt;

 • de andere partij giften of beloften doet of diensten verleent aan personeelsleden van Het Flexhuis B.V. en of de Klant, met het kennelijk oogmerk om hen te bewegen in strijd met hun plicht iets te doen of na te laten.3.4 Voorts eindigt de Werkopdracht indien en zodra een van de volgende ontbindende voorwaarden wordt vervuld:

 • de Werkopdracht eindigt door opzegging van de Klant met inachtneming van de tussen Het Flexhuis B.V. en de Klant overeengekomen opzegtermijn van één maand of anders door de wet bepaald, in het geval van een uitzendovereenkomst gelden de termijnen conform CAO ABU;

 • de Werkopdracht eindigt met onmiddellijke ingang indien de Klant binnen 5 werkdagen na aanvang van de Werkzaamheden meedeelt dat de Inhuurkracht niet naar tevredenheid c.q. conform de verwachtingen van de Klant functioneert;

 • de Inleenovereenkomst is beëindigd;

 • de screeningsprocedure is niet positief afgesloten;

 • de Inhuurkracht is wegens ziekte of welke oorzaak ook voor een periode langer dan drie weken niet in staat geweest om ten behoeve van de Klant werkzaamheden te verrichten;

 • er is geen of niet langer sprake van een ondertekende en door de Belastingdienst goedgekeurde (model) Overeenkomst van Opdracht die toeziet op de door de Inhuurkracht in het kader van de Werkopdracht uit te voeren werkzaamheden;

 • uitvoering van de Werkopdracht is in strijd met de Wet Arbeid Vreemdelingen;

 • de geheimhoudingsplicht is geschonden door de Inhuurkracht of deze blijkt foutieve informatie over zijn kwalificaties, opleidings- en/of arbeidsverleden te hebben gegeven of heeft (anderszins) niet integer gehandeld of heeft door opzet of bewuste roekeloosheid schade toegebracht aan Het Flexhuis B.V. en/of de Klant.

 • Beëindiging door een beroep van Het Flexhuis B.V. op artikel 3.3. of 3.4 leidt niet tot enige schadeplichtigheid van Het Flexhuis B.V. jegens Opdrachtnemer. Dat is alleen anders wanneer Het Flexhuis B.V. zich beroept op de ontbindende voorwaarde als vermeld in artikel 3.3 onder b. In dat geval treden Partijen met elkaar in overleg om de schade voor de Klant tot een minimum te beperken. Indien Opdrachtnemer er niet in slaagt om tijdig een vervangende opdracht voor Inhuurkracht te vinden, is de schade beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer in de twee weken volgend op de beëindiging gedeclareerd had kunnen worden tegen het tarief en aantal uren zoals dat in de Werkopdracht is overeengekomen.


ARTIKEL 4              SCREENING

 

4.1 De Inhuurkracht kan voor aanvang van de Werkopdracht onderworpen worden aan een door de Klant voorgeschreven screeningsprocedure. Opdrachtnemer wordt voor aanvang van de Werkopdracht in kennis gesteld van de op dat moment geldende procedure en screeningseisen. Het afgeven van een originele en geldige Verklaring Omtrent het Gedrag kan onderdeel uitmaken van de screeningsprocedure.
4.2 Binnen 4 weken na aanvang van de screeningsprocedure deelt Het Flexhuis B.V. aan Opdrachtnemer mee of de screeningsprocedure positief kan worden afgesloten. Als dat niet het geval is, zal er geen Werkopdracht tot stand komen, of zal een reeds overeengekomen Werkopdracht overeenkomstig artikel 3.2 onmiddellijk eindigen.
4.3 Indien de screeningsprocedure niet positief kan worden afgesloten en er al werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de uitvoering van deze werkzaamheden voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Indien de Klant deze werkzaamheden als gevolg hiervan niet vergoed.


Artikel 5                 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 

5.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat zowel de ingezette Inhuurkracht als medewerker(s) van Opdrachtnemer op de hoogte is van en zich richten naar de geldende gedragsregels, instructies, richtlijnen, wettelijke regels (waaronder Arboregels), huisregels en rust- en werktijden zoals geldend bij de Klant.
5.2 De Klant kan aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de werkzaamheden zonder dat de werkopdracht als fictieve dienstbetrekking wordt gekwalificeerd.
5.3 Het Flexhuis B.V. kan als vereiste stellen dat Opdrachtnemer gebruik maakt van eigen apparatuur (Bring Your Own Device). Opdrachtnemer zal in dat geval hier nader over geïnformeerd worden.
5.4 Klant zal zich ten aanzien van de Inhuurkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding (zijnde geen Zzp’er) alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe Klant ten opzichte van eigen medewerkers gehouden is.
5.5 Klant is jegens Opdrachtnemer en Inhuurkrachten verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet, de daarmee samenhangende regelgeving en daaruit voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
5.6 Indien de Inhuurkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Klant, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan direct op de hoogte stellen en er zorg voor dragen dat daarvan direct een schriftelijke rapport wordt opgemaakt. In het rapport wordt onder meer de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd. Klant informeert Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte. Klant overlegt een kopie van het opgestelde rapport aan Opdrachtnemer.


ARTIKEL 6              KWALITEIT EN SCHOLING

 

6.1 De voorgedragen Inhuurkracht dient aantoonbaar te voldoen aan alle voor de desbetreffende beroepsgroep vereiste diploma’s, ervaring en registratievereisten en is daarmee in staat om de Opdracht adequaat, efficiënt en volledig in overeenstemming met de eisen, standaarden en voorwaarden conform de aanvraag uit te voeren. Door ondertekening van deze Inleenovereenkomst verklaart Opdrachtnemer een gedegen vastleggingsprocedure te hebben en uit te voeren.
6.2 De identiteit, de originele diploma’s, het arbeidsverleden en (zo nodig) de referenties dienen door Opdrachtnemer conform de NEN 4400 eisen te zijn vastgesteld en gecontroleerd.
6.3 In het geval Inhuurkracht een Zzp’er betreft, dient daar als aanvulling op:

 • De Zzp’er staat als zelfstandige of directeur-aandeelhouder ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en de Opdrachtnemer is in het bezit van een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de zzp’er, maximaal drie maanden oud, gerekend vanaf de datum van ondertekening van de eerste overeenkomst en bij vervolg overeenkomsten niet ouder dan 1 jaar vanaf de datum van ondertekening van die overeenkomst.

 • De Opdrachtnemer beschikt over btw-identificatienummer van Inhuurkracht (ook wanneer er een btw-vrijstelling geldt).

 • De Opdrachtnemer beschikt over een procedure om vast te kunnen stellen dat de Zzp’er beschikt over een beroepsaansprakelijkheid- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 •  De Opdrachtnemer heeft een procedure waarbij bij aanname van de opdracht kan worden vastgesteld dat er voldoende sprake is van de zelfstandigheid van de Zzp’er.

 •  De Opdrachtnemer heeft een procedure ingericht om bij langdurige opdrachten  te kunnen toetsen of er geen sprake is van economische afhankelijkheid en dat de feitelijke situatie overeenkomt met de geformuleerde opdracht.

 • De Opdrachtnemer heeft een overeenkomst gesloten conform een goedgekeurde modelovereenkomst inclusief het nummer vermeld waaronder deze geregistreerd staat op de website van de Belastingdienst.6.4 De Inhuurkracht dient te beschikken over een geldige VOG indien er sprake is van een functie waarvoor een VOG vereist is of Klant dit op voorhand vereist. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 jaar, tenzij anders door Klant is aangegeven. De kosten voor de aanvraag van de VOG zijn voor rekening van Opdrachtnemer c.q. Inhuurkracht.

6.5 Opdrachtnemer dient na te gaan of de door Klant aangeleverde informatie voldoende is voor de Inhuurkracht om de Opdracht op een correcte, juiste en deugdelijke wijze uit te kunnen voeren. De Opdrachtnemer dient indien sprake is van ontbrekende of onjuiste informatie dit (voorafgaande aan de uitvoering van de Opdracht) schriftelijk aan Het Flexhuis B.V. te melden.
Indien Inhuurkracht wordt ingezet bij een zorginstelling:
6.6 De Inhuurkracht dient te beschikken over een geldige BIG-registratie indien er sprake is van een functie waarvoor een BIG-registratie vereist is én de Inhuurkracht dient aantoonbaar te beschikken over de voor bij de Klant geldende bevoegd- en bekwaamheidseisen zoals vermeld in de matrix onder de handleidingen in het VMS systeem van Het Flexhuis B.V.. De Inhuurkracht is verplicht bij Opdrachtnemer te melden wanneer er een aantekening op berisping van toepassing is op de BIG-registratie, Opdrachtnemer is verplicht dit te melden bij Het Flexhuis B.V..
6.7 De Inhuurkracht dient niet verdacht te zijn van dragerschap van MRSA. Een verdenkmaking kan worden aangenomen indien de Inhuurkracht in de voorafgaande drie maanden is opgenomen in een buitenlands ziekenhuis en/of in de voorafgaande drie maanden in een Nederlands ziekenhuis met MRSA-problemen heeft gewerkt. Indien de Inhuurkracht verdacht kan worden van dragerschap van MRSA, dan kan deze Inhuurkracht slechts geplaatst worden indien na screening onomstotelijk is komen vast te staan dat de Inhuurkracht geen drager is van MRSA. Opdrachtnemer draagt zorg voor het accorderen van de MRSA verklaring in het VMS systeem van Het Flexhuis B.V. per ingezette Inhuurkracht.
6.8 Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequaat kwaliteitsbeleid ten behoeve van de bevoegdheid als bekwaamheid van de Inhuurkracht inclusief vastlegging in het personeelsdossier, zodat een in te zetten Inhuurkracht te allen tijde zowel bevoegd als bekwaam is tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Klant. Indien aanwezig overlegt Opdrachtnemer een kwaliteitsdocument.
6.9 De Inhuurkracht dient indien tewerkstelling plaatsvindt in een risicovormende functie, te beschikken over een vaccinatiepaspoort waarin minimaal de datum van Hepatitis B vaccinaties en het resultaat van de laatste titerbepaling worden vermeld. Daarnaast dient de Inhuurkracht over de vereiste vaccinaties voor de functie te beschikken.
6.10 Daarnaast dient de Inhuurkracht de doelstelling van Klant te onderschrijven en zich bij de uitoefening van de Opdrachten te houden aan de geldende gedragsregels zoals deze zijn vastgelegd in de identiteitsnota’s van Klant, de hygiënevoorschriften, de ARBO-regels, de overige (veiligheid)voorschriften en beveiligingsvoorschriften.
6.11 De Inhuurkracht dient waar van toepassing te beschikken over de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen anders dan werkkleding, mondmaskers, spatbrillen of handschoenen.
6.12 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek binnen 2 werkdagen inzage geven de gevraagde documenten van Inhuurkracht ten behoeve van een steekproefcontrole welke eenmaal per kwartaal conform AVG wordt uitgevoerd in opdracht van de Klant of ten behoeve van de voorbereiding op een audit die plaatsvindt bij de Klant op locatie. Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van deze Inleenovereenkomst akkoord te zijn met volledige medewerking evenals de medewerking van de Inhuurkracht. Opdrachtnemer is direct aansprakelijk bij eventuele schadeclaims en/of boetes voortkomend uit het niet op orde hebben van de vereiste dossierdocumenten.
6.13 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek ten behoeve van de vaststelling van de Inlenersaansprakelijkheid bij Opdrachtgever het BSN nummer binnen 2 werkdagen aanleveren.
6.14 Opdrachtnemer levert voor aanvang van de opdracht uit hoofde van Klant de volgende gegevens aan ten behoeve van de aanmelding bij Klant, waarbij Opdrachtgever zorg draagt voor naleving van de AVG en van haar privacy statement en als zodanig de gegevens registreert in het VMS systeem:

 • NAW gegevens

 • Emailadres

 • Telefoonnummer

 • Type identificatiedocument

 • Documentnummer en verloopdatum

 • Geboortedatum en plaats

Indien van toepassing bij Klant kunnen aanvullende gegevens worden opgevraagd, daarin is Klant verantwoordelijk voor deze gegevens en Opdrachtgever is daarin uitsluitend verwerker in opdracht van Klant.


ARTIKEL 7              VERVANGING

 

7.1 Indien de Inhuurkracht door ziekte of welke oorzaken ook voor een periode langer dan drie weken niet in staat is om ten behoeve van de Klant werkzaamheden te verrichten, heeft Opdrachtnemer de inspanningsverplichting om binnen drie werkdagen passende vervanging aan te bieden. De Klant is niet gehouden om van deze vervanging gebruik te maken.
7.2 Indien Opdrachtnemer er niet in slaagt een vervangende Inhuurkracht met dezelfde kwalificaties aan te bieden, kan Het Flexhuis B.V. c.q. de Klant besluiten de werkzaamheden voort te laten zetten door een andere Inhuurkracht van een andere Opdrachtnemer. Het Flexhuis B.V. is dan gerechtigd de Werkopdracht per direct te beëindigen.
7.3 In het geval van ontslag van de Inhuurkracht kan Het Flexhuis B.V. c.q. de Klant besluiten de werkzaamheden van de Inhuurkracht te laten voortzetten door het sluiten van een overeenkomst met de nieuwe Opdrachtnemer voor wie de oorspronkelijk ingezette Inhuurkracht voortaan werkzaamheden verricht. Opdrachtnemer zal de Inhuurkracht niet verhinderen de werkzaamheden voort te zetten met name door geen beroep te doen op een non-concurrentiebeding of andere contractuele bepalingen.
7.4 Indien de Klant binnen 5 werkdagen na aanvang van de Werkopdracht meedeelt dat de Inhuurkracht niet naar tevredenheid c.q. conform de verwachtingen van de Klant functioneert en de Opdracht om die reden met onmiddellijke ingang wenst te beëindigen, dan eindigt de Werkopdracht op grond van artikel 3.4 onder c. zonder dat Het Flexhuis B.V. gehouden is de schadevergoeding conform artikel 3.4 a te voldoen.
7.5 Wanneer in vervanging wordt voorzien, zal een nieuwe Werkopdracht worden gesloten.


ARTIKEL 8              TARIEVEN

 

8.1 Het in de Werkopdracht vermelde netto uurtarief is conform de prijsafspraken in Bijlage 2 en minus de afdracht conform artikel 10.5. Alle prijzen worden exclusief BTW in de Werkopdracht opgenomen.
8.2 Jaarlijks worden de prijsafspraken op marktconformiteit en wettelijke verhogingen getoetst en worden indien van toepassing aangepast en maken daarmee uitdrukkelijk deel uit van de Inleenovereenkomst. Verhogingen voortkomend uit indexering en/of wettelijke (loon) som verhogingen die leiden tot tariefsaanpassingen moeten vooraf en schriftelijk onderbouwd met open calculatie aan Het Flexhuis B.V. kenbaar worden gemaakt en zijn alleen van toepassing na schriftelijk akkoord van Het Flexhuis B.V. c.q. Klant. Wettelijke (loon) som verhogingen kunnen uitsluitend op de loonsom worden toegepast. Het is Opdrachtnemer verboden om loon (som) verhogingen over de marge in het tarief door te belasten.
8.3 Indexeringen en wettelijke loon(som) verhogingen maken deel uit van de prijsafspraken en kunnen niet tussentijds worden aangepast.
8.4 Indien op verzoek van de Klant dienstreizen worden gemaakt (werk-werk) heeft de Inhuurkracht recht op een vergoeding op basis van de gereden kilometers van postcode naar postcode. Indien hierover discussie ontstaat, zullen de gereden kilometers aan de hand van de website van de ANWB worden berekend en overeenkomstig de forfaitaire regeling vergoed.
8.5 Alleen de uren die daadwerkelijk door de Inhuurkracht zijn gewerkt én geaccordeerd door Klant kunnen door de Opdrachtnemer aan Het Flexhuis B.V. worden gefactureerd. Bij verhindering kan Opdrachtnemer geen aanspraak maken op vergoeding, tenzij verhindering door toedoen van en binnen 24 uur  voor aanvang aan Klant toe te rekenen is. Reisuren in verband met woon-werkverkeer, pauzes, tijd voor eigen administratie en kwaliteitsbewaking zijn voor rekening van de Inhuurkracht en/of Opdrachtnemer.
8.6 Overwerk en/of onregelmatigheidstoeslagen (ORT) worden conform de Inlenersbeloning overeengekomen. Het is Opdrachtnemer verboden om overwerk en onregelmatigheidstoeslagen over de marge in het tarief door te belasten. Het Flexhuis B.V. kan ook een vaste aftopping van het overwerk/ORT tarief met Opdrachtnemer afstemmen.
8.7 In het geval de Inhuurkracht een zzp’er betreft wordt er uitsluitend met een tarief gewerkt voor dag/avond/nacht/weekend/feestdagen. Zie bijlage 2 prijsafspraken.
8.8 De door de Inhuurkracht gemaakte overuren en uren buiten reguliere werktijd komen slechts voor (extra)vergoeding in aanmerking indien de Klant hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geeft óf dit door de wet óf cao verplicht wordt gesteld.


ARTIKEL 9              STAND-BY DIENSTEN

 

9.1 Indien er stand-by uren worden overeengekomen zal dit worden vermeld in de werkopdracht.


ARTIKEL 10            URENREGISTRATIE, KOSTENDECLARATIE EN FACTURERING

 

10.1 Registratie van de gewerkte uren dient wekelijks door de Inhuurkracht plaats te vinden in het VMS systeem van Het Flexhuis B.V.. Klant zal wekelijks de urenstaat van de Inhuurkracht controleren en goedkeuren. Als Klant de urenstaat afkeurt, stelt Klant de Inhuurkracht hieromtrent via het systeem van Het Flexhuis B.V. schriftelijk op de hoogte met opgave van redenen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Werkopdracht, worden uitsluitend de daadwerkelijk gewerkte uren en ingediende kostendeclaraties geaccepteerd.
10.2 Kosten gemaakt door de Inhuurkracht bij de uitoefening van zijn of haar taken voor de Klant komen slechts voor vergoeding in aanmerking, indien:
de Klant vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het maken van deze kosten;
Opdrachtnemer een kostendeclaratie overlegt, die is goedgekeurd door de Klant.10.3 Het Flexhuis B.V. biedt Opdrachtnemer E-facturen per maand aan met de daarin door Klant goedgekeurde urenstaten en kostendeclaraties. Het Flexhuis B.V. stelt jaarlijks voor 1 januari een facturatie- en betaalkalender beschikbaar.
10.4 De Opdrachtnemer kan door middel van het toevoegen van een factuurnummer het betalingsvoorstel als E- factuur bij Het Flexhuis B.V. indienen.
10.5 Het Flexhuis B.V. hanteert een betaaltermijn van 25 dagen (betaaldag valt op donderdag na vervaldatum) op basis van voorfinanciering vanaf factuurdatum van de ingediende E-factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het Flexhuis B.V. houdt €1,50 exclusief BTW in van het bruto uurtarief exclusief BTW ten behoeve van de voorfinanciering. 
10.6 Indien en zolang de gewerkte uren niet volledig, correct en tijdig zijn geregistreerd en/of niet zijn goedgekeurd door de Klant is Het Flexhuis B.V. niet verplicht om te betalen. Als de Klant alsnog in het elektronische urenregistratiesysteem Het Flexhuis B.V. verklaart akkoord te gaan met de geregistreerde uren, dan zal Het Flexhuis B.V. bij de eerstvolgende mogelijkheid het betaalvoorstel voor Opdrachtnemer klaarzetten , zonder dat Het Flexhuis B.V. rente verschuldigd is.
10.7 Het Flexhuis B.V. heeft een kassiersfunctie en neemt nimmer het debiteurenrisico over van Opdrachtnemer. Het Flexhuis B.V. is te allen tijde gerechtigd om in geval van een aantoonbare tekortkoming van de Opdrachtnemer en/of Inhuurkracht, een geschil omtrent urenregistratie en/of factuurbedragen en/of faillissement van de Klant, de vergoeding in te houden dan wel het vooruitbetaalde bedrag terug te vorderen van de Opdrachtnemer.
10.8 Betaling van de laatste factuur zal plaatsvinden nadat Opdrachtnemer omtrent de desbetreffende periode aan alle verplichtingen als bedoeld in artikel 12 heeft voldaan. Indien na voldoening van deze verplichtingen tot betaling wordt overgegaan zal geen vergoeding van rente en/of kosten door Het Flexhuis B.V. plaatsvinden en zijn de condities van kracht zoals deze bij reguliere betaling van toepassing zijn.
10.9 Indien Het Flexhuis B.V. in staat van faillissement verkeert, haar dienstverlening geheel of voor belangrijk deel staakt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, haar onderneming wordt ontbonden of geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd,(voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of verkrijgt, dan wel anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, wordt de overeenkomst inclusief (betalings) verplichtingen direct overgedragen aan Klant.


ARTIKEL 11            BELASTINGEN EN SOCIALE PREMIES

 

11.1 Opdrachtnemer verklaart zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst aangaande omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekeringen stipt na te komen. Opdrachtnemer vrijwaart Het Flexhuis B.V. en de Klant voor alle aanspraken en verplichtingen tot betaling van deze belastingen en premies.
11.2 Opdrachtnemer zal voor aanvang van de Werkopdracht, dan wel op ieder verzoek van Het Flexhuis B.V. daartoe, binnen 5 werkdagen, aan Het Flexhuis B.V. het nummer van de door de Inhuurkracht, die geen arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer heeft, ondertekende en door de Belastingdienst goedgekeurde (model) Overeenkomst van Opdracht verstrekken zoals aangegaan tussen hem en de Inhuurkracht. Opdrachtnemer staat er voor in dat er gedegen beheersmaatregelen zijn ingevoerd ter voorkoming van een mogelijke verdenking op (fictieve) dienstbetrekking en stelt Het Flexhuis B.V. en de Klant direct op de hoogte wanneer hier een risico ontstaat.
11.3 Indien Opdrachtnemer bedrijfsmatig Inhuurkrachten ter beschikking stelt stort Het Flexhuis B.V. 55% van het factuurbedrag op de G-rekening. Is Opdrachtnemer SNA gecertificeerd, dan bedraagt dit percentage 25% van het van het factuurbedrag. Indien Opdrachtnemer niet-bedrijfsmatig Inhuurkrachten ter beschikking stelt, stort Het Flexhuis B.V. bij voorkeur ook op de G-rekening, tenzij er aantoonbaar door de Belastingdienst een afwijzing voor het aanvragen van een G-rekening kan worden overhandigd. Bij storting op de G-rekening hoeft Opdrachtnemer geen Accountantsverklaring conform de “Standaard 3000A Assurance-opdrachten” te verstrekken.
11.4 In alle gevallen waarbij geen storting op de G-rekening plaatsvindt, en de Inhuurkracht niet werkzaam is op grond van een arbeidsovereenkomst in de zin van 7:610 BW dan wel 7:690 BW, dient een door de Belastingdienst goedgekeurde (model) Overeenkomst van Opdracht overlegd te worden. In alle overige gevallen is Opdrachtnemer gehouden, jaarlijks, een door een bevoegd Registeraccountant of Accountant Administratieconsulent ondertekende accountantsverklaring(en) conform de “Standaard 3000A Assurance-opdrachten” en per kwartaal een verklaring betalingsgedrag te verstrekken, betreffende de juiste, volledige en tijdige aangifte en betaling van omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekeringen door Opdrachtnemer ten aanzien van de in het kader van deze Inleenovereenkomst ingezette Inhuurkracht(n). Indien en zolang Opdrachtnemer met de verplichtingen in dit artikel in gebreke blijft, is Het Flexhuis B.V. bevoegd alle betalingen aan Opdrachtnemer op te schorten, in ieder geval voor het bedrag waar Het Flexhuis B.V. voor aansprakelijk gesteld kan worden.
11.5 Het Flexhuis B.V. is te allen tijde bevoegd om de nakoming van de hiervoor omschreven afdracht verplichtingen te controleren door inschakeling van een externe Registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van Het Flexhuis B.V..
11.6 Indien Het Flexhuis B.V. wordt aangesproken tot betaling van omzetbelasting, loonbelasting en/of premies sociale verzekeringen, dan staat het Het Flexhuis B.V. vrij betaling van de openstaande facturen aan Opdrachtnemer op te schorten. Zodra de Belastingdienst heeft verklaard dat Opdrachtnemer de betreffende afdracht verplichtingen alsnog is nagekomen en er geen andere redenen zijn om de betaling op te schorten, zal Het Flexhuis B.V. de facturen voldoen. Wanneer Opdrachtnemer haar afdracht verplichtingen niet nakomt, dan kan Het Flexhuis B.V. tot betaling van omzetbelasting, loonbelasting en/of premies sociale verzekeringen alsmede eventueel verschuldigde boetes en/of rentes overgaan. In dat geval ontstaat er een vordering van Het Flexhuis B.V. jegens Opdrachtnemer. Het staat Het Flexhuis B.V. vrij deze vordering te verrekenen met de vorderingen van Opdrachtnemer op Het Flexhuis B.V..


ARTIKEL 12            AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING EN VRIJWARING

 

12.1 Ter dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid (waar onder begrepen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid) ten opzichte van onder meer Het Flexhuis B.V. en Klant dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor het afsluiten en in stand houden van alle relevante en adequate verzekeringen. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht te zijn begrepen in de overeengekomen prijzen en tarieven. Polissen, afsluitnota’s en premiekwitanties en de bewijzen dat de met betrekking tot de goederen/diensten verschuldigde lasten en belastingen zijn betaald, dienen op haar eerste verzoek aan Het Flexhuis B.V. te worden getoond.
12.2 Het Flexhuis B.V. is niet aansprakelijk voor de schade, schade als gevolg van een ongeval daar onder begrepen, die Inhuurkracht bij de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Klant lijdt. Het Flexhuis B.V. wordt door opdrachtnemer gevrijwaard van alle aanspraken dienaangaande.


ARTIKEL 13            GEHEIMHOUDING

 

13.1 Opdrachtnemer dan wel Inhuurkracht zal geen vertrouwelijke informatie van of over Het Flexhuis B.V., de Klant, hun activiteiten en relaties, die hem ter kennis is gekomen ingevolge onderhavige Inleenovereenkomst en/of de Werkopdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en alsdan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de Werkopdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hem een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
13.2 Opdrachtnemer zal de Inhuurkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend wordt, tenzij op hem een wettelijke plicht tot openbaring berust, en met hem een boetebeding overeen te komen waarin wordt bepaald dat bij overtreding van de geheimhoudingsverklaring de Inhuurkracht deze boete aan Het Flexhuis B.V. of direct aan Klant verschuldigd is.


ARTIKEL 14            INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

14.1 Klant verkrijgt alle rechten op intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot data, knowhow, uitvindingen, werken, materialen en onderzoeksresultaten) die door Opdrachtnemer of Inhuurkracht specifiek in het kader van de onderliggende Opdracht zijn ontwikkeld. Voor het geval Opdrachtnemer of Inhuurkracht toch aanspraak kan maken op voornoemde intellectuele eigendomsrechten draagt Opdrachtnemer of Inhuurkracht deze rechten over aan Klant. Tevens doet Opdrachtnemer of Inhuurkracht, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van persoonlijkheidsrechten, als bedoeld in artikel 25 Auteurswet en artikel 5 Wet Naburige rechten. Opdrachtnemer garandeert dat de Inhuurkracht die tijdens de uitoefening van zijn Opdracht of anderszins binnen het bedrijf van Opdrachtnemer een voor octrooi vatbare uitvinding doet of een werk vervaardigt waarop auteursrecht rust, daarvan voorafgaand aan de openbaarmaking schriftelijk mededeling doet aan de Klant onder overlegging van zodanige gegevens dat Klant zich een oordeel kan vormen over de aard van de uitvinding of het werk.
14.2 Opdrachtnemer garandeert dat de Inhuurkracht verplicht op verzoek van Klant alle medewerking verleent aan het vestigen of verdedigen van de intellectuele eigendomsrechten. De medewerking kan onder andere bestaan uit het afleggen en ondertekenen van verklaringen en het uitstellen van publicaties voor een termijn die nodig is om het recht te vestigen.
14.3 Opdrachtnemer garandeert dat Klant als rechthebbende volledig vrij is om de intellectuele eigendomsrechten over te dragen of anderszins ter beschikking stellen aan derden. De door Klant betaalde vergoeding aan Opdrachtnemer houdt tevens een vergoeding in voor gemis aan octrooi of auteursrecht.


ARTIKEL 15            EXCLUSIVITEIT

 

15.1 Het staat de Klant vrij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Werkopdracht, om na 1040 uur de Inhuurkracht die aan de Klant ter beschikking is gesteld onder een uitzendovereenkomst zoals bedoeld in Artikel 7:690 e.v. BW een arbeidsovereenkomst aan te bieden, zonder dat daarvoor overnamekosten of enige (schade)vergoeding verschuldigd is door de Klant, Het Flexhuis B.V. of de Inhuurkracht aan Opdrachtnemer, mits alle verplichtingen uit hoofde van de Werkopdracht op correcte wijze zijn afgewikkeld.
15.2 Indien Inhuurkracht enkel een oproepovereenkomst of geen (arbeids) overeenkomst (meer) heeft met Opdrachtnemer, is het Het Flexhuis B.V. en/of de Klant altijd toegestaan de Inhuurkracht via een andere partij in te huren en / of is het Klant toegestaan de inhuurkracht in dienst te nemen.
15.3 Opdrachtnemer verbindt zich er hiermede toe om ingeval er zich een in dit artikel uiteengezette situatie voordoet, geen concurrentiebeding, zakenrelaties beding, boete beding of enig ander beding in te roepen die de Inhuurkracht verhinderen bij de Klant in dienst te treden of de Klant zijn diensten aan te bieden.
15.4 Indien overnamecondities afwijken van hetgeen hierboven is genoemd in artikel 15.1 tot en met 15.3 dient dit op voorhand bij het aanbieden van een Inhuurkracht te worden aangegeven in het VMS systeem van Het Flexhuis B.V..
15.5 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan actief werknemers van Klant te benaderen voor eigen commercieel belang.


ARTIKEL 16            OVERIGE BEPALINGEN

 

16.1 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Inleenovereenkomst en/of de Werkopdracht zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk worden overeengekomen door de betrokken Partijen bij deze Inleenovereenkomst.
16.2 Indien en voor zover bepalingen uit deze Inleenovereenkomst niet rechtsgeldig mochten zijn of niet kunnen worden uitgevoerd zal de geldigheid van deze Inleenovereenkomst hierdoor voor het overige niet worden aangetast.
16.3 Partijen zullen in dat geval de betreffende bepaling vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling die naar inhoud en strekking de vervangende bepaling zoveel mogelijk benadert. Hetzelfde geldt met betrekking tot eventuele lacunes in deze Inleenovereenkomst.
16.4 Geen van Partijen is bevoegd tot overdracht of verpanding van zijn rechten, verplichtingen en vorderingen uit hoofde van deze Inleenovereenkomst aan derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de andere Partij.
16.5 Deze Inleenovereenkomst vormt met de Werkopdracht(en) de volledige overeenkomst tussen Partijen.
16.6 Alle eventuele eerdere, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Partijen over dezelfde onderwerpen dienen door ondertekening van deze Inleenovereenkomst geheel als vervallen te worden beschouwd.
16.7 De Werkopdracht is onlosmakelijk verbonden aan, en maakt integraal onderdeel uit van, deze Inleenovereenkomst.
16.8 Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de van toepassing zijnde documenten, geldt de navolgende volgorde:
a. Werkopdracht,
b. Eventuele Addenda,
c. Deze Inleenovereenkomst,
d. (indien van toepassing) Inkoopvoorwaarden van de Klant.
16.9 Op deze Inleenovereenkomst zijn de door Opdrachtnemer eventueel gehanteerde Algemene Voorwaarden niet van toepassing.


ARTIKEL 17            TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

17.1 Op deze Inleenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen Het Flexhuis B.V. en Opdrachtnemer die voortvloeien uit of verband houden met de Werkopdracht zullen Het Flexhuis B.V. en Opdrachtnemer in eerste instantie in onderling overleg proberen op te lossen. Bij gebreke van een regeling zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zuid-Holland, locatie Den Haag.